Jeżeli nie masz jescze konta w naszym sklepie ZAREJESTRUJ SIĘ »

Regulamin

Regulamin zakupów w PPHU „Saccus” od dnia 25 grudnia 2014r.


 

 1. Sklep internetowy sklep.saccus.com.pl sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem strony internetowej występującej pod adresem www.sklep.saccus.com.pl 
 2. Sprzedawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Saccus” Zakład Pracy Chronionej Gwoździewicz Joanna z siedzibą w Warszawie, ul. Skoroszewska 8/108, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadające NIP 5781011046, adres e-mail: www.sklep.saccus.com.pl, tel. 55 2355580.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, podanymi w złotych polskich. Do cen zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
 4. Zamówienia dokonywane są za pomocą koszyka zamówień umieszczonego na stronie www.sklep.saccus.com.pl.
 5. Zamówienia można składać przez całą dobę.
 6. Dokonanie zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową na adres e-mailowy wpisany przez Klienta w danych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia w przypadku, gdy dane Klienta będą niekompletne. Do każdego zamówienia wysyłane jest potwierdzenie zamówienia lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 8. Stosownie do ustawy o ochronie danych osobowych Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać indywidualnych danych Klienta osobom trzecim bez wcześniejszej zgody Klienta.
 9. W przypadku zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Klient zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 10. W przypadku wydłużenia terminu dostawy rzeczy Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia.

 11. Przesyłka jest zlecana zewnętrznej firmie kurierskiej, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie towaru w trakcie transportu. W przypadku uszkodzenia rzeczy z winy firmy kurierskiej, będzie ona obciążona kosztami naprawy lub ewentualnej wymiany rzeczy na nową wolną od wad.
 12. W przypadku, gdy Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki podczas odbioru od firmy kurierskiej należy sporządzić protokół szkody i odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014r. poz.827) Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania rzeczy. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionej rzeczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sprzedawca prosi, aby w miarę możliwości Klient zwrócił rzecz wraz z paragonem i innymi dokumentami dołączonymi do rzeczy oraz w oryginalnym opakowaniu.
 14. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zakupioną rzecz należy odesłać na adres Sprzedawcy – 82-300 Elbląg, ul. Dąbrowskiego 33.

 15. Zwrot płatności za zakupioną rzecz nastąpi niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient. Wszelkie zwroty i reklamacje należy wysyłać na adres sklepu internetowego www.sklep.saccus.pl po wcześniejszym zawiadomieniu sklepu o zaistniałej sytuacji.
 16. Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona, a o jej wynikach Klient zostanie zawiadomiony w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 17. W przypadku nieotrzymania w terminie żadnej informacji uznaje się, że Sprzedawca uznał ją za zasadną. Klient powinien podaż w reklamacji przyczynę reklamacji oraz związane z nią żądanie. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta – konsumenta, jeżeli rzecz w chwili wydania była niezgodna z umowę.

 18. Korzystanie ze sklepu internetowego stanowi akceptację Regulaminu zakupów.

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

 

Załącznik 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY